Tag Archives: Console

PlayStation 5 ประกาศขึ้นราคาตัวเครื่องที่ขายในประเทศไทยเสียแล้ว!!!

ใครยังไม่มีครอบครอง ต้องเก็บเงินเพิ่มแล้วนะ!